Knihkupectví Comenius

Všechny informace o

ŠKOLNÍ STRAŠIDLO

ŠKOLNÍ STRAŠIDLO

ŠKOLNÍ STRAŠIDLO
Autor: Pospíšilová Zuzana
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026208679
Žánr: Děti do 10 let
Stav: Skladem
Běžná cena: 199 Kč
AKČNÍ CENA: 190 Kč
Anotace

Hlavní hrdinka Anka uvádí ètenáøe do tøídy, kde se dìtem pøi psaní a poèítání pøíliš nedaøí. Mají pocit, že jim nìkdo strká do ruky, a pak jednoho dne pøijdou na to, že mají ve tøídì škodolibé strašidlo, které jim všechny tyto potíže zpùsobuje. Co se školním strašidlem dìti ve tøídì i doma zažijí, to všechno mohou sledovat malí ètenáøi v této knížce prvního ètení. Autorka zámìrnì stylizovala celé vyprávìní do kratších vìt a prvnímu ètení pøizpùsobila i výbìr slov. Text je rozèlenìn do krátkých kapitol s napínavým dìjem, aby se ètenáøi mohli tìšit na pokraèování. Pøíbìh je urèen zejména zaèínajícím ètenáøùm (6–8 let), ale mùže se líbit i pøedškolákùm – poslouží jim k seznámení se školním prostøedím. Zuzana Pospíšilová je dìtská psycholožka a autorka dìtských knih, pracuje ve Speciálnì pedagogickém centru pro dìti s mentálním postižením v Ostravì. Píše pohádky a básnièky pro dìti, které publikuje knižnì a v èasopise Sluníèko, pøekládá dìtské verše. V nakladatelství Portál vyšly její knížky Hádanky a høíèky nejen se slovíèky (2006), Hádám, hádáš, hádáme (2007), Vyber si hru podle jména (2008), Poznáváme písmenka (2008) a pohádkové tituly Pohádky pøed spaním (2007) a Domeèek pro šneka Palmáce (2008).
Mgr. Zuzana Pospíšilová je dìtská psycholožka, zabývá se rozvojem kreativity u dìtí mladšího školního vìku.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Kovářská 4, 669 02 Znojmo